KingBee Media

Tiếp thị trực tuyến cho chương trình phát hành thẻ liên kết Techcombank - Motibee

Service
- Social Media Marketing

Chương trình phát hành thẻ liên kết Techcombank - Motibee

Đối tượng chính : 150.000 hành viên Motibee.com

Tỉ lệ phát hành thẻ : 1,2%.

Tổng impression: 3.800.000

Marketing online Techcombank& Motibee Card
Tiếp thị trực tuyến -Techcombank & Motibee Card

 

Email gửi: 150,000 email.

Email marketing for Online Marketing Campaign
Gửi email cho chiến dịch tiếp thị trực tuyến- Techcombank- Motibee Card

 

Viral marketing/Quảng cáo: 100%.

Online Marketing Campaign for Techcombank & Motibee card
Forum cho chiến dịch Tiếp thị Trực tuyến - Techcombank & Motibee Card

 


Hoạt động ấn tượng của chiến dịch Tiếp thị trưc tuyến

 

PR article - Online Markting For Techcombank & Motibee Card


PR article - Online Markting For Techcombank & Motibee Card
Truyền thông & Treo Banner trực tuyến cho chiến dịch Tiếp thị trực tuyền- Online Marketing Techcombank- Motibee Card

KingBee Digital Dự Án (3) Tiếp thị trực tuyến cho chương trình phát hành thẻ liên kết Techcombank - Motibee